博堂在线客服-01 博堂在线客服-02 博堂在线客服-08 博堂在线客服-07 博堂网最佳体验

Avalon PC-1 电源线缆

更多图片

产品介绍
Avalon PC-1 电源线缆

¥499
加到购物车

库存: 有现货!
可以立即发货;博堂位于北京市中心的库房可以确保您的货品能以最快的速度送达;(开具发票请致电)

详细

四针,低电压电源电缆为AD2000系列8英尺长设计。
您也许会喜欢下面的产品
Avalon RM-1 机架手柄

Avalon RM-1 机架手柄

¥799
Avalon AD2055 双通道话放

Avalon AD2055 双通道话放

原价: ¥39,999

特价: ¥34,999

Avalon B2-T 电源

Avalon B2-T 电源

¥1,499
Avalon AD2044 双通道话放

Avalon AD2044 双通道话放

原价: ¥29,999

特价: ¥24,999